Advocatenkantoor Sarrari is gevestigd in Bergen op Zoom en richt zich alleen op het Arbeids- en Sociaal Zekerheidsrecht. Het kantoor is te bereiken op telefoonnummer: 0164 – 75 07 15 of via e-mail: info@sarrari.nl. De heer mr. F. (Fouad) Sarrari is al meer dan 10 jaar werkzaam als advocaat en heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Arbeidsrecht
a. Medezeggenschap
b. Collectief ontslag
c. Internationaal arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nieuws

Vervaltermijn nader verklaard

De Hoge Raad heeft in zijn beschikking van 5 februari 2021 nader uitgelegd wat onder ‘de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd’ van artikel 7:686a lid 4, onder b, BW moet worden verstaan. Dit artikel bepaalt tot welk moment een verzoek tot toekenning van de transitievergoeding gedaan kan worden bij de kantonrechter.

Wat was hier aan de hand?
Een bank had de arbeidsovereenkomst van een medewerker per 1 maart 2018 opgezegd. De medewerker had op 30 mei 2018 een verzoek ingediend bij de kantonrechter om toekenning van de transitievergoeding. De kantonrechter meende dat de medewerker te laat was met zijn verzoek. Het hof in hoger beroep verklaarde de medewerker op tijd met zijn verzoek. De Hoge Raad heeft uiteindelijk in cassatie geoordeeld dat de medewerker te laat was met zijn verzoek. Hij had tot en met 28 mei 2018 de tijd om het verzoek in te dienen. De termijn waar binnen het verzoek ingediend moet worden begint op de eerste dag na de laatste werkdag en loopt af aan het einde van de met die laatste werkdag overeenstemmende dag drie maanden later. De laatste werkdag voor de medewerker was 28 februari 2018. Dus de medewerker had tot en met 28 mei 2018 de tijd om het verzoek in te dienen.

Deze beschikking onderstreept maar eens weer het belang van termijnen!

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren vervallen het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en alle andere rechtspositionele regelingen per 1 januari 2020.

CAO Rijk vervangt ARAR en BBRA 1984

De arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren staan nu in de CAO Rijk. In de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staan bijvoorbeeld afspraken over salaris, vakantie en verlof. De cao liep van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020. Vanwege de onzekere tijden is besloten tot een voortzetting van de cao van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021.
Bekijk hier de nieuwe afspraken: Onderhandelingsresultaat+CAO+Rijk+280920

De CAO Rijk geldt alleen voor ambtenaren met een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden. Deze cao geldt niet voor civiele experts, verkiezingswaarnemers, lokale werknemers in het buitenland en leden van het onderwijspersoneel op een Europese School. Ook geldt de CAO Rijk niet voor het personeel van politie en defensie. Voor deze personen gelden aparte regelingen. Zo geldt bijvoorbeeld voor civiele experts en verkiezingswaarnemers een aparte cao, en kennen ook politie en defensie ieder hun eigen arbeidsvoorwaardenregeling.

Maatregelen voor ondernemers in verband met het coronavirus

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus economische maatregelen te nemen. De volgende 8 maatregelen zijn genomen.

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Deze regeling vervangt de werktijdverkorting. Die wordt ingetrokken omdat deze voor deze crisis niet geschikt is. Een ondernemer die een omzetverlies verwacht van minimaal 20% kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies).

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en biedt voor een periode van drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. De aanvulling hoeft niet te worden terugbetaald. Er is ook ondersteuning mogelijk in de vorm van een lening.

Maatregelen voor ondernemers in verband met het coronavirus

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Per 1 januari 2020 treedt de Wab (grotendeels) in werking. De kern van de Wab is dat het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker wil maken om werknemers in vaste dienst te nemen door de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verminderen. Daarom wordt de Wet werk en zekerheid (Wwz) op een aantal onderdelen aangepast, zoals wijziging van de oproepovereenkomst, de ketenregeling, de transitievergoeding, verhoging van de WW-premiedifferentiatie voor bepaalde tijd contracten en invoering van de I-grond en een wettelijke term voor payrolling.

Hoge Raad geeft duidelijkheid over slapende dienstverbanden

In het arrest van 8 november 2019 gaat de Hoge Raad onder meer in op de vraag of een werkgever gehouden is om in te stemmen met een voorstel van de werknemer om de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding na twee jaar arbeidsongeschiktheid. De Hoge Raad stelt dat de werkgever hiertoe gehouden is, tenzij de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld vanwege reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer.

HR slapend dienstverband

Opgelet werkgevers: Regeling compensatie transitievergoeding tijdig aanvragen!

Op 26 februari 2019 is de Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd in de Staatscourant. Het is een nadere uitwerking van de Wet van 11 juli 2018, waarin onder meer maatregelen zijn opgenomen voor ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

De wet en de regeling zien toe op compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurige arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015.

Voor het aanvragen van de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

– de arbeidsovereenkomst is (deels) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
– de werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek;
– de transitievergoeding is aan de werknemer uitbetaald.

De werkgever dient de aanvraag binnen zes maanden in te dienen na de dag waarop de volledige vergoeding is uitbetaald aan de werknemer. Dit geldt niet voor aanvragen die vóór 1 oktober 2020 zijn ingediend en die op vergoedingen zien die vóór 1 april 2020 aan de werknemer zijn verstrekt.

De beslissing van UWV op de aanvraag betreft een beschikking waartegen bezwaar en beroep open staat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Sarrari via telnr. 0164 – 75 07 15 of e-mail: info@sarrari.nl te Bergen op Zoom.