Aanzegvergoeding

Wanneer heeft de werknemer recht op de aanzegvergoeding?

Het recht op de aanzegvergoeding bestaat wanneer:

  1. de werknemer niet schriftelijk uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege is geëindigd door de werkgever is geïnformeerd;
  1. de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 6 maanden of langer;
  1. de arbeidsovereenkomst eindigt op een vastgestelde kalanderdatum.

De aanzegverplichting geldt niet voor:

  • een uitzendovereenkomst tijdens de eerste 78 weken;
  • de duur van een project of ter vervanging van een zieke collega.

Hoe hoog is de aanzegvergoeding?

Wanneer de werkgever in zijn geheel niet heeft aangezegd, dient hij aan de werknemer het kale brutoloon te betalen. Als de werkgever niet op tijd heeft aangezegd, dient hij een vergoeding naar rato te betalen.

Wanneer is de aanzegvergoeding verschuldigd?

De vergoeding dient betaald te worden vanaf een maand na de dag waarop de aanzegplicht is ontstaan. De vergoeding dient niet langer betaald te worden wanneer de werkgever failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend of op hem de schuldsaneringsregeling van natuurlijke personen van toepassing is.

Wat valt onder het vereiste ‘schriftelijk’ aanzeggen?

E-mail of Whatsapp valt ook onder schriftelijk aanzeggen. Echter aangetekende verzending verdient de voorkeur.

Tot wanneer kun je de aanzegvergoeding claimen bij de kantonrechter als de werkgever niet betaalt?

Als de werkgever weigert te betalen moet de werknemer binnen 3 maanden nadat de verplichting tot aanzegging is ontstaan een verzoek om betaling van de aanzegvergoeding indienen bij de kantonrechter. Na deze termijn vervalt de bevoegdheid. Hij kan ook niet worden gestuit.