Aanzegvergoeding

Wanneer heeft de werknemer recht op de aanzegvergoeding?

Het recht op de aanzegvergoeding bestaat wanneer:

  1. de werknemer niet schriftelijk uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege is geëindigd door de werkgever is geïnformeerd over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en bij voortzetting over de voorwaarden waaronder de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten;
  1. de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 6 maanden of langer;
  1. de arbeidsovereenkomst eindigt op een vastgestelde kalanderdatum.

De aanzegverplichting geldt niet voor:

  • een uitzendovereenkomst tijdens de eerste 78 weken;
  • wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, hetzij omdat sprake is conversie,
    hetzij omdat sprake is van toepasselijkheid van de Ragetlie-regeling, hetzij omdat opzegging is
    overeengekomen;
  • de duur van een project of ter vervanging van een zieke collega.

Wanneer mag de werkgever schriftelijk aanzeggen?
Uiterlijk een maand voor het einde dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt. Dat betekent dat de werkgever ook al bij aanvang van het dienstverband in de arbeidsovereenkomst mag vastleggen dat de arbeidsovereenkomst na het einde van rechtswege niet zal worden verlengd. Het eventueel nadeel hiervan is dat dit ten koste kan gaan van de inzet van de werknemer.

Hoe hoog is de aanzegvergoeding?
Wanneer de werkgever in zijn geheel niet heeft aangezegd, dient hij aan de werknemer het kale brutoloon te betalen. Als de werkgever niet op tijd heeft aangezegd, dient hij een vergoeding naar rato te betalen.

Wanneer is de aanzegvergoeding verschuldigd?

De vergoeding dient betaald te worden vanaf een maand na de dag waarop de aanzegplicht is ontstaan. De vergoeding dient niet langer betaald te worden wanneer de werkgever failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend of op hem de schuldsaneringsregeling van natuurlijke personen van toepassing is.

Wat valt onder het vereiste ‘schriftelijk’ aanzeggen?
E-mail, Whatsapp of Twitter valt ook onder schriftelijk aanzeggen. Echter aangetekende verzending per post verdient de voorkeur, omdat de bewijslast van de schriftelijke aanzegging op de werkgever rust wanneer de werknemer deze betwist.

Is een mondelinge aanzegging ook voldoende?
Nee, een mondelinge aanzegging is niet voldoende ook al is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voortgezet door de werkgever of wanneer de werknemer al wist dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengd zou worden en de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst nieuw werk heeft gevonden. De wet spreekt uitdrukkelijk van schriftelijk aanzeggen en dat kan op basis van de redelijkheid en billijkheid niet opzij geschoven worden (vgl. Parket bij de Hoge Raad van 1 april 2022, ECLI:NL:PHR:2022:418. De Hoge Raad moet zich hierover nog uitlaten).

Is een voorwaardelijke aanzegging om de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wel of niet voort te zetten toegestaan?
In de parlementaire geschiedenis is aan deze mogelijkheid geen aandacht geschonken. De regering heeft kennelijk gedacht aan arbeidsvoorwaarden, maar niet aan een voorwaardelijke aanzegging zoals ‘als de werknemer op de datum waarop de arbeidsovereenkomst zal worden voortgezet, arbeidsgeschikt is’ of ‘wanneer de arbeidsplaats van een collega vrij komt’ of ‘wanneer werknemer positief functioneert’. Deze voorwaarden lijken in strijd met de eisen van artikel 7:668 BW.

Tot wanneer kun je de aanzegvergoeding claimen bij de kantonrechter als de werkgever niet betaalt?
Als de werkgever weigert te betalen moet de werknemer binnen 3 maanden nadat de verplichting tot aanzegging is ontstaan een verzoek om betaling van de aanzegvergoeding indienen bij de kantonrechter. Na deze termijn vervalt de bevoegdheid. Hij kan ook niet worden gestuit.