Participatiewet

Participatiewet

Het recht op bijstand is – als vangnet van de Nederlandse sociale zekerheid – opgenomen in de
Participatiewet. Daarin is bepaald dat iedere in Nederland woonachtige Nederlander of daarmee
gelijkgestelde vreemdeling, die hier te lande in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te
geraken dat hij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te
voorzien, recht op bijstand van overheidswege heeft. De hoogte van een bijstandsuitkering is
onder andere afhankelijk van de vraag of de belanghebbende als alleenstaand of gehuwd wordt
aangemerkt.

Voorwaarden algemene bijstand

U heeft recht op bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. U woont rechtmatig in Nederland.
2. U bent 18 jaar of ouder.
3. U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien.
4. U kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering.
5. U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Vermogenstoets bijstand
Uw gemeente kijkt ook of u niet te veel vermogen bezit. Heeft u teveel vermogen? Dan heeft u geen recht op bijstand.